EL YAZISI ÖĞRETİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Writing
EL YAZISI ÖĞRETİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

1.Oturuş
Yazmada öncelikle dikkate alınacak husus oturma şeklidir. Çocuk sıraya oturduğu zaman ayakları yere değmelidir. Üzerinde yazılacak masa, oturulan sıraya uygun olmalıdır. Masa yüksek, sıra alçak olursa çocuk sürekli ayağa kalkarak yazmaya çalışacaktır. Ayakta yazma kolun masa üzerine yayılma şeklini, dolayısıyla kalem tutmayı da olumsuz yönde etkileyecektir. Sıra yüksek, masa alçak olursa bu seferde çocuk yazarken gereğinden fazla bükülecektir ve yine yazma olumsuz yönde etkilenecektir.   
 
2.Kas gelişimi
Yazmada kol, bilek ve parmak kasları önemlidir. Kas gelişimini tamamlamayan çocuklar motorsal üretimde zorlanırlar. Kas gelişiminde büyük kaslardan küçük kaslara doğru bir yol izlenmelidir. Önce kol, sonra bilek, daha sonra da parmak kasları geliştirilmelidir. Havada geniş kol hareketleri yaparak kol kasları, kum masalarında çalışmalar yaparak da bilek, parmak ve kol kasları geliştirilebilir. Oyun hamurları ve yap-boz türü oyuncaklarla da kas gelişimi çalışmaları yapılabilir. Özellikle parmak kasları yeterince gelişmemiş olan çocuklar kalemi rahat bir şekilde tutamazlar. Böyle durumlarda plastik kalem tutacakları kullanılabilir.

3.Yönler
Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa hareket Türkçe yazmada temel yönlerdir. Öğretmen daha çizgi çalışmaları aşamasında yönlere dikkat çekecektir. Yönlere dikkat çekmek için mutlaka oklar kullanılmalıdır. Harflerin ve diğer şekillerin başlangıç ve bitiş noktaları vurgulanmalıdır. Yön kavramı gelişmemiş olan çocuklar harfleri birbirine karıştırır. Örneğin "b" harfi "d" olarak veya tersi yazılabilir. Çocuklar "o" harfine aşağıdan başlayıp saatin hareket yönünü takip ederek yazabilirler.

  4.El tercihi
Yazmada ilk izlenecek husus el tercihidir. Burada sağ, sol ve karışık ellilik söz konusu olabilir. Çocukların çoğunluğu sağ elini tercih etmektedir. Sol elini tercih edenler sağ el tercihi için zorlanmamalıdır. El tercihini tespit etmede etkili yollardan birisi öğretmenin gözlemleridir. Öğretmen çocukları değişik durumlarda (oyun oynarken, yazı yazarken vb.) gözlemleyerek kararını vermelidir.
     Sol elini kullanan çocuklara öğretmen özel yardım etmelidir. Bu çocuklara tahtada yeterince pratik yapma imkânı verilmelidir. Öğretmen öğrenciyi tahtada izlemeli ve gereken yardımı anında yapmalıdır. Sol elli öğrencilerin sıraları sağ elli öğrencilerinkinden daha alçak olmalıdır. Bu durum sol elini kullanan öğrencinin yazdığını görmesine yardımcı olur. Ayrıca ışık sağ taraftan gelmelidir. Böylece elin yazı yazılacak bölgeyi gölgelemesi önlenmiş olur. Kâğıt eğimi sol elini tercih edenlerde sağ ellerini tercih edenlerin tersinedir. Sol elli çocuklar kalemi, kalemin yazım noktasından 4 cm. yukarıdan tutmalıdırlar (5). Sol elli çocuk çoğu zaman problemlerle karşılaşabilir. Türkçe"de yazma ve okuma soldan sağa olduğundan çocuk başlangıçta dezavantaj içerisindedir. Yönlere dikkat etmeme ikinci bir problemdir. Bu problem hem algısal hem de motorsal olarak yaşanabilir. Eğer görmede çocuğun sol gözü etkin ise o zaman materyali görsel olarak soldan sağa değil, sağdan sola doğru tarayacaktır. Bu durum hecelerin yanlış yazılmasına neden olduğu gibi kelimelerin de cümle içerisinde doğru dizilmesini olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuzluklar doğal olarak okuma başarısını düşürür (6).
     Sağ veya sol el tercihi, yazmada probleme yol açmaz. Ancak iki ellilik, çeşitli sorunlara yol açar. İki ellilik bir işi yaparken çocuğun biraz sağ biraz da sol elini kullanması olayıdır. Öğretmen buna kesinlikle izin verme melidir. Eğer çocuk iki elini de kullanıyorsa o zaman öğretmen değişik alıştırmalar yaptırarak etkin olarak kullanı-etkin eli tespit eder. Örneğin çocuğa her iki eliyle, zaman tutarak adını ve değişik cümleleri yazdırır. Çocuğun yazdıklarını okunulabilirlik, temizlik, çabukluk vb. açılardan kontrol ederek tercih edilmesi gereken el hakkında karara ulaşır (7).

5.Boşluklar
Yazmada cümleler, kelimeler, harfler arası ve sayfa kenarlarındaki boşluklar dikkate alınmalıdır. Okunulabilirlik ve estetik açıdan bunlar da önemlidir. Öncelikle sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklar vurgulanmalıdır. Daha sonra sırasıyla cümle, kelime ve harf aralarındaki boşluklara çocukların dikkatleri çekilmelidir. Kalem ve parmak kullanarak cümle ve kelimeler arası boşluklar kavratılmaya çalışılabilir.

6.Harflerin şekilleri

Yazı öğretiminde temel amaç okunaklı ve bir o kadar da çabuk yazmayı öğrenciye kazandırmaktır. Bunun için harf şekillerinin doğru olarak kavratılması gerekir. Çocuk hızlı ve doğru bir şekilde harflerin şekillerini zihninde hatırlayabilmelidir. Bu motorsal üretimin hızını artırmada önemli bir etkendir. Eğer çocuğa harfleri yönleriyle ve hareket sayısıyla birlikte kavratırsak hatırlama daha kolay ve düzenli olur. Öğretmen herşeyden önce harflerin yazımında rehberlik etmelidir. Harflerin üzerinden geçerek yapı-etkin alıştırmalara yer verilmelidir. Görsel ipuçlarını (oklarla yön gösterme) kullanmalı, harfleri bellekten yazdırma çalışmaları yapmalıdır. Harflerin başlangıç ve bitiş noktaları, alt ve üst uzantıları gösterilerek, kâğıt üzerindeki çizgilerin takibi sağlanmalıdır. Öğrencilerin gayretleri olumlu değerlendirilip dönüt verilmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus bir harfin veya kelimenin aynı sayfa üzerinde ve aynı zaman dilimi içerisinde serbest olarak defalarca yazdırılmamasıdır. Bunun yerine öğretmen veya bir yetişkinin kontrolünde az ve öz çalışma yapmak daha yararlıdır. Ülkemizdeki olumsuzluklardan bir başkası da özellikle 1. sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması ve bir öğretmenin kontrolünde yazma çalışmalarının sürdürülmesidir. Bu durum kesinlikle önlenmeli ya birinci sınıftaki öğrenci sayısı aza indirilmeli (20-25) ya da öğretmen sınıfa bir yardımcı ile girmelidir. Çünkü yazmayı öğrenme aşamasındaki yanlışlar anında düzeltilmelidir. Yazma yanlışlıklarını düzeltmede dış çevreden (aile, arkadaş grubu vb.) gelen yardım oldukça sınırlıdır. Temel kaynak ve yardımcı öğretmendir. Yanlış bir yazım anında düzeltilmez ise alışkanlık haline gelir.

 Yazımında güçlük çekilen harfler: Graham, Berninger ve Weintraub 300 öğrenci üzerinde yaptığı çalışma sonunda, yazımında en çok zorlanı-etkin küçük harfleri "q,y, z, u, n, ve k" olarak tespit etmişlerdir. Bu harflerdeki yanlışlıklar, yapı-etkin bütün yanlışlıkların (bırakmalar, düzensizlik, vb.) %48"ini oluşturmuştur. Yalnız kötü yazma açısından bakıldığında ise "q, z, u, a, ve j" harfleri önemli bir yer tutmuştur (.

7.Kalem tutma ve defterin pozisyonu

Kalem tutmanın pek çok şekli vardır. Ancak araştırmacıların çoğunun uygun bulduğu kalem tutma şekli; işaret parmağı ve baş parmağın yumuşak uç kısımlarının birbirine değecek şekilde kalem tutma noktasına yerleştirilip orta parmağın uca yakın (büküm noktası ile tırnak arasında kalan) kısmı ile desteklenmesi şeklindedir. Ayrıca kolun dirsek ile bilek arasında kalan bölümünün avuç içi ile aynı yönde kalan kısmının da masa üzerine 45 dereceden biraz fazla bir açı oluşturacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Ziviani, 7-14 yaş grubuna giren çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda kalem tutmada dört önemli husus belirlemiştir. a) İşaret parmağının kullanımdaki esnekliği, b) Kolun dirsek ile bilek arasında kalan kısmının yazım esnasında yüzeye (masa, sıra üstüne) yayılması, c) Kalem tutmada kullanı-etkin parmak sayısı, ç) İşaret parmağıyla baş parmağın uç kısmındaki yumuşak kısımların kalem tutarken birbirine temas edip etmemesi (9).
Kalem kesinlikle yazma noktasına çok yakın tutulmamalıdır. Böyle yapan çocukların engellenmesi için kalem üzerine yazım noktası ile tutulacak nokta arasında en az iki santim mesafe kalacak şekilde plastik bantlar dolanabilir. Sol ellilerde yazma noktası ile tutma noktası arasındaki mesafe daha fazladır. Kalem tutmadaki düzensizliklere anında müdahele edilmelidir. Kalemin ağır, çok ince, köşeli olması da yazmaya olumsuz yönde etki eder.
     Kalemi yazma noktasına çok yakın yerden tutan çocuklar yazdıklarını göremedikleri için oturdukları masa ve sıralar uygun olsa bile sıra yüzeyine iyice kapanırlar ve ellerini bilekten itibaren bükerek bir hilâl şeklini aldırırlar. Bu durum hem görüş açısını bozar hem de çocuğun çok çabuk yorulmasına yol açar. Öğretmenlerin bu duruma çok dikkat etmeleri gerekir.
Kalem tutmada zorlanan çocuklar için kalemin kolayca tutulmasına yardımcı olacak tutacaklar kullanılmalı ve kalemin ebatları değiştirilmelidir. Kaleme çok bastıranlar için kâğıtlarının altına bir karbon kağıdı yerleştirip üzerine yazdıkları zaman alta geçmemeyi tavsiye etmek uygun olabilir. Kaleme az bastıranlar içinse bu alıştırmanın tersi yapılabilir.
Defterin veya yazı kâğıtlarının tutuluş şekli de yazmada önemlidir. Çocukların yazma becerileri geliştikçe yazı defteri kullanı-etkin ele göre sağa veya sola kaydırılabilir. Kesin bir ölçü veya pozisyon olmamasına rağmen, defter 30-40 derece sağa veya sola kaydırılabilir. Çünkü yazının şekli (öne veya arkaya yatıklık) defterin tutuluş şeklinden etkilenecektir. Ozellikle dik temel harflerle öğretim yapılırken Graham ve Miller"a göre sağ el ile yazanlarda defterin sol tarafı vücudun orta kısmını biraz geçecek şekilde sağa kaydırılmalıdır. Eğik yazıya geçildiğinde ise aşağı yukarı 45 derece saat hareketinin aksi yönde döndürülmelidir. Sol elliler ise defteri yaklaşık 45 derece saatin hareketi yönünde döndürmelidirler (10).

8.Yazma Hızı

Yazma hızı genellikle verilen zaman dilimi içerisinde yazı-etkin harf sayısına göre tespit edilmektedir. Okunulabilirliğin ölçülmesi; harflerin gövde, üst ve alt uzantılarının oluşturulması, boyutları, sayfa yüzeyine yerleştirilmeleri ve boşlukların uygun şekilde ayarlanması gibi birden fazla unsurun ölçümüyle ilgili olduğu için, hızı ölçmekten daha zordur (11). Yazma hızının geliştirilmesinde en önemli etken yazma alıştırmalarının düzenli olarak yapılmasıdır. Çocuk bunu zaman ile yarışarak kendisi de yapabilir. Ayrıca yazma çalışmaları uygun şekillerde ödüllendirilerek motive edilebilir. Graham, Berninger, Weintraub, ve Shafer (12) 1-9. sınıflar seviyesinde yaptıkları çalışmada yazma hızını tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırmacılar yazma hızının cinsiyete göre değiştiğini (kızlar erkeklerden daha hızlı) ortaya koyup sonuçları ayrı ayrı sınıflandırmışlardır.


EL YAZISI HARFLERİNİN YAZILIŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ben beste, 19.01.2009, 14:28 (UTC):
anne

Yorumu gönderen: eray ip, 18.04.2009, 09:29 (UTC):
tesekkur ederız guzel bır calısma

Yorumu gönderen: rüya, 24.11.2009, 00:52 (UTC):
siz öğretmenler,neden en başında örgütlenip bakanlık kararıysa bu eğer ona baştan karşı çıkmadınız.Kırk yıllık düz yazı harflerin ve fiş yöntemiyle okuma yazmaya geçmenin suyu mu çıkmıştı gerçekten?Sizede bizede ve en önemlisi çocuklarımızın başına iş açtınız.Resmen her an kaldırılabilecek saçma bir yöntem için çocuklar kobay oldu.Örneğin Onat balık yakala diye bir cümle var Onat yazdıktan sonra bir balık resmi sonra önlük yakası resmi var hemen yaka resminin yanına la koymuşlar yakala diye okunacak yani.Resmen komedi.Bunları hep ab'ye girme politikalarıyla yapıyorlar ama herşeyin içi boş amerika'lılarda tüm Avrupa'da bize başka yerleriyle gülüyorlar çok affedersiniz.Bunu bize ne söylüyorsunuz biz ne yapalım demeyin.Bu işlerden sorumlu sizlersiniz adınız eğitimci,haksızmıyım?

Yorumu gönderen: defne, 04.12.2009, 09:13 (UTC):

Yorumu gönderen: lara, 13.12.2009, 13:29 (UTC):
ya inanılmaz bir müfredat bukadar saçma sapan yönetmelik olamaz 40 yıllık te sesi ne tıt denilmesi vs bunun gibi biçok alfenin harflerin saçma sapan seslere dönüşmesini çoçuklarımız la birlikte telafüde bile zorlanıyoruz sizin anlayışınız iyi eğitim vermekmi yoksa geleceğimiz çoçuklara eziyetmi anlamadım gitti yazıklar olsun bu eğitim değil bunu çıkaranlar asıl ğitim vermek gerekir nekadar salakça bişey olduğunu görmeleri açıısndan

Yorumu gönderen: gönül, 05.10.2010, 20:36 (UTC):
valla benim kızımda bu sene 1 başladı sağ elini kullandığı için çok zorlanıyor bide el yazısı her akşam bi sinir krizi yaşıyorum bu el yazısını yürürlüğe koyanııınnn

Yorumu gönderen: nil, 06.10.2010, 10:48 (UTC):
bende bir öğretmen olarak size kesinlikle katılıyorum. bir kere sınıfa tam 53 tane öğrenci vermişler ve bunun 2 tanesi engelli öğrenci. zihin engeli problemi var. bir düşünsenize 53 tane 1. sınıf 2 tanesi engelli ve eğik bitişik yazı :S mümkün değil bu çocukların bu şekilde öğrenmesi. bildiğimiz l sesi oldu lıllll sesi ve bir çizgi yaparak bu sesi yazabiliyorken şimdi iki harekette yapabiliyorlaar. daha doğrusu yapamıyorlar. herkese ayrı eziyet.

Yorumu gönderen: bende bir veliyim, 08.10.2010, 07:45 (UTC):
bu kadar saçmabirşey olamaz benim kızımda bire başladı bide solak öğretmende sağ eline ısrar ediyor çocuk arada kalıyor çok büyük bir problem yaşıyoruz berbat bir müfredat bunun değişmesi lazım yoksa hepimiz berişan olucaz çocuklar kadar biz bile zorlanıyoruz yazık çocuklarımıza

Yorumu gönderen: poyraz, 10.10.2010, 03:13 (UTC):
siteniz çok güzel olmuş..tebrik ederim..

Yorumu gönderen: Sabırlı Veli, 27.10.2010, 07:49 (UTC):
Yeni sistemle okula başlayıp şuanda 4.sınıfa giden ve buyıl 1. sınıfa başlayan iki oğlum var .Bitişik eğik yazı gerçekten çok zor ama biraz sabır gerekiyor çocuklar 1. dönemden sonra çok rahat birşekilde yazı yazıp okuyorlar.

Yorumu gönderen: birmumdasenyak, 30.01.2011, 13:14 (UTC):
ben bir öğretmenim. ve bu yazı dayatması bir rezalet. çoğu kez öğrenci kendi yazısını okuyamıyor. bir an önce vaz geçilmeli ve bir an önce Okuma yazma fonksiyonel olarak kullanılmalı. Bu el yazısı günlük hayatta kullanılamıyor.

Yorumu gönderen: ömer, 28.11.2011, 19:46 (UTC):
el yazısına evet ses temelli öğretime hayır...yeni müfredata baştan sona hayır

Yorumu gönderen: ilker, 07.10.2012, 14:40 (UTC):
elyazızı başta zordur ama sonradan çok akıcı ve güzel bir yazıya sahip olur çocuk.zihin gelişiminde etkilidir yazı tekniği.iyi bir öğretmeni olursa tabii

Yorumu gönderen: merve naz arı, 14.10.2012, 10:31 (UTC):
çok güzelmiş gerçekten

Yorumu gönderen: gönüıacacr, 29.05.2013, 19:08 (UTC):
:- fgbçö.riyasaöç :-

Yorumu gönderen: okan, 07.10.2013, 07:05 (UTC):
kacinci yüzyılda yasiyoruz böle mufratadlar sanilmiyorsam 30 sene önceydi ve biz halen ayni kafada ilerliyoruz ben 42 yasindayim hic el yazisi kullanmadim ama cocuklarimiza el yazisi ögretiyoruz bence bosuna ugrasiyoruz

Yorumu gönderen: ummahan, 31.10.2013, 08:59 (UTC):
1.sınıfa giden oğlum var.herşeyi biliyo.ama bir türlü le-la okumasını öğretemedim.işin içindende çıkamadım.niye olmuyor diyo örneğin ele-ela ala okuyor ama la-le yi okuyamıyo 2 hafta oldu daha çözemedik çıldırcam artık.lütfen arkadaşlar yardımcı olun nerde hata yapıyom..

Yorumu gönderen: ESER, 26.05.2014, 16:47 (UTC):
???

Yorumu gönderen: Ayfer metin , 07.01.2016, 23:16 (UTC):
Benim kızım 1 re basladi ve harfleri billestiremiyor bana yardımcı olur musunuz ogretmen cok baski yapiyor ne yapacağını şaşırdım şimdiden tesekkurler

Yorumu gönderen: Nisan, 23.10.2016, 18:04 (UTC):
Artik yeter artik yeter isyan ediyorum cocuklarimiza yazik degilmi bune eziyet ya bu egik yazinin nerde kullanildigini bana biri soyleyebilirmi 4. Siniftan sonra cocuk kullanmiyo bile cektigimiz eziyet yanimiza kaliyo yiprandigimzla kaliyorz lutfen sesimizi duyun artik ne yapilmasi gerekiyorsa yapilsin eski fisleri eski yazilari istiyorz okuma calismalarinzda eziyet duyun sesimiz...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

MİNİMİNİBİRLERİM
 
Reklam
 
***** mini mini birler *****
 


Miniminibirlerim sitemize hoşgeldiniz.

**************************

2008-2009 eğitim öğretim yılının mini mini birleri okula başladı. Hepsine güzel, başarılı bir yıl diliyoruz.

**************************

ÖNEMLİ !!! ANA SAYFANIN EN ALT BÖLÜMÜNDE YAZAN BİLGİLERİ MUTLAKA OKUYUN...

**************************

1.sınıf öğrencilerinin öğrendikleri ve öğrenecekleri tüm konuları içeren (el yazısı harfleri , okuma yazma ve matematik videoları ) videolar eklenmiştir.

**************************

El yazısı ile hazırlanmış Okuma Videoları bölümümüze yeni okuma videoları eklenmiştir.

**************************
Sitemizin güncellenmiş hali için miniminibirlerim.com 'u ziyaret edebilirsiz. İzleyemediğiniz videoları ve el yazısı çalışma kağıtlarını miniminibirlerim.com da bulabilirsiniz.
**************************

Tekerlemeler bölümümüz yenilenmiştir.

**************************

Etkinlik ve Sunu İndir bölümlerimiz açılmıştır.

**************************

Çocuklarınıza öğrendiği konuları bol bol tekrar yaptırmayı unutmayın.

**************************

Sitemizin bazı sayfalarını doğru görüntüleyebilmek için el yazısı fontunu bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

**************************

mini mini birler artık okumayı yazmayı öğrendiler. (2007-2008 )

ÖĞRENCİLERİME
 

 
MİSYONUMUZ
 
miniminibirlerim.tr.gg sitesi olarak misyonumuz okula başlayan mini mini birlerimizin ilk okuma yazma öğretimi ve matematik dersi çalışmalarında velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmaktır. Sitemizde ilk okuma yazma öğretimi görsel videolarla desteklenerek sunulmuştur. Matematik dersinin 1. sınıf konularının önemli bir bölümü gene görsel videolarla youtube paylaşım sistemi üzerinden sitemizde paylaşıma sunulmuştur. Sitemiz telif haklarına ve emeğe saygılı olmayı prensip edinmiştir. Başka sitelerden yapılan alıntı ve eklemelerde kaynak belirtmeye özen gösterilmiştir. Sitemiz üzerinde paylaşılan yazı ve eserlerin tüm hakları aksi belirtilmediği sürece sitemize aittir. El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
11 Ekim'den bugüne kadar sitemizi 1225303 ziyaretçi (3328090 klik) ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=