OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

       Gün gün, hafta hafta okuma yazmada nerede olduğumuzu  OKUMA YAZMA GÜNLÜĞÜMÜZ bölümünden takip edebilirsiniz.  Eğer ilgileniyorsanız.  işe "Ses Temelli Cümle Yöntemi"  hakkında bilgi edinmekle başlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yazıyı okuyun.

İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ
     Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.
Çağın gereklerine ve öğrencinin gelişim düzeyine uygun bu becerilerin geliştirilmesi; bazı eğitim yaklaşım ve modellerini göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Bunlar: Çoklu Zekâ, Yapılandırmacı Yaklaşım, Beyin Temelli Öğrenme, Öğrenci Merkezli Öğrenme, Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretim gibi yaklaşım ve modeller olmaktadır. Bu yaklaşım ve modeller çerçevesinde geliştirilen yeni Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma – yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin kullanılması ön görülmüştür.
Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmış; içerik, yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir.
 
Aşağıda Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri, ilkeleri, aşamaları ve uygulanması açıklanmaktadır:
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ 
Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden, hecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma-yazma öğretimi, cümlelere kısa sürede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir.
 
Okuma ve yazma, ilk okuma-yazma öğretimi boyunca birlikte sürdürülmektedir. Okunan her öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.
 Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri
Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 
  • Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk, sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil; Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.
 
  • İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin, bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi, bu yönüyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygundur.
 
·        Bu yöntem; tek tip, belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belirli sayıdaki cümlelerle ilk okuma-yazma öğretimi yerine; çokluluğa ve çeşitliliğe ağırlık vermektedir. Bu nedenle ilk okuma-yazma, öğretim sürecinde öğrencilerin çok sayıda ve çeşitli hece, kelime, cümlelerle, okuma-yazma öğrenmelerini gerekli kılmaktadır.
 
·        Öğrencilere sunulan zengin içerik, onların temel düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını ve zekâ alanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır.
 
·        Okuma-yazma öğretiminde ilerleme, kolaydan zora doğru belirli bir sıra içinde yürütülmektedir.
 
·         İlk okuma-yazma öğrenmeye yeni başlayan öğrencinin dikkat düzeyine uygun bir yöntemdir. Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkat düzeyinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.
 
·        Yöntemin bir gereği olarak ilk okuma-yazma öğretiminde ses, harf, hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sırası izlenmektedir. Bu süreç, öğrencinin cümle kurma ve metin oluşturma becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
 
·        Öğrenciler hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sürecine bizzat katıldıklarından bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını geliştirici olmaktadır.
 
·        Bu yöntemle ilk okuma-yazma öğretiminde, çok sayıda hece, kelime, cümle ve metinlerle çalışılmaktadır. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini engellemekte; tam tersine, cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Böylece öğrencilerin anlama düzeyleri gelişmektedir.
 
  • Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.
 
  • Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlanmakta; öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunulmaktadır.
 
  • Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını kolaylaştırmaktadır.
 
  • Öğrenciler yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.
 
  • Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Öğrencilerin ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde bireysel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri
      İlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır:
1.      Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
2.      Ağırlıklı olarak sentez yöntemi kullanılmalıdır.
3.      Özellikle ve öncelikli olarak anlamlı heceler elde edilmelidir.
4.      Aşağıdaki ölçütlerle oluşturulacak hecelerin:
 
·        Kolay okunması.
·        Dil de kullanım sıklığına sahip olması.
·        Anlamının açık ve somut olması.
·        Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.).
·        İşlek hece yapısına sahip olmasına dikkat edilmelidir.
5.           Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
6.           İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
7.           Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.
8.           Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
9.           Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir:
·        Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.
·        Öğrenci defterlerine yazma.
·        Okunan ve yazılanları sergileme.
·        Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.
 Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları
 Ses Temelli Cümle Yöntemi’negöreilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir: 
 
1.      İlk okuma-yazmaya hazırlık
2.      İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme
·        Sesi hissetme ve tanıma
·        Sesi okuma ve yazma
·        Sesten, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
·        Metin oluşturma
3.      Okuryazarlığa ulaşma
4.      İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, Türkçe Öğretim Programı’nın 1. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.
 
ç.  Bitişik Eğik Yazı
İlk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacak ve bütün yazılar bitişik yazı ile yazılacaktır. Bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:
 
İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Bu durum öğrencilerin bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırmaktadır.
Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadırlar.
Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemektedir.
Bitişik eğik yazı, geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.
Bitişik eğik yazı, harflerin doğru yazımını desteklediğinde harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununun ortaya çıkmasını önlemektedir.
Bitişik eğik yazıdaki süreklilik, düşüncedeki süreklilik ile örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. Böylece yazıda kazanılan bu akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır.
Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmalıdır.
Yapılan araştırmalar, öğrencilerin bitişik eğik yazı harflerini yazmada bir problemle karşılaşmadıklarını ve bu yazı türünden zevk aldıklarını göstermektedir.
Bitişik eğik yazının estetik görünümü, öğrencilerin estetik bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olduğundan, onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bitişik eğik yazı öğretimi ile resim ve müzik derslerinin öğretimleri arasında ilişki bulunmaktadır.
Bitişik eğik yazı alışkanlığı, öğrencilerin diğer yazı karakterleriyle yazılmış metinleri okumalarında problem çıkarmamaktadır. Öğrencilerin, değişik stillerde yazılmış harfleri tanımakta ve okumakta güçlük çekmediklerini deneysel çalışmalarla ispatlanmıştır.
Bitişik eğik yazı, sentez yöntemine uygun olduğundan Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.
İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık
İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında; genel hazırlık, okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılmalıdır. Bunlar:
a. Genel Hazırlık
 
Öğrencilere, sınıf ortamına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için okulun ilk gününden itibaren rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır. Bunun için oyunlar, dramalar, şarkılar, bilmeceler birer araç olarak kullanılarak öğrencilerin, ilk okuma-yazma çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanabilir.
 
Ayrıca öğrenciler çeşitli yönleriyle (görme, işitme, geçirdiği hastalıklar, aile ve sosyal durumu vb.) tanınmaya çalışılmalı, sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okuma-yazma öğretiminde bunlar dikkate alınmalıdır. Çocukların gelişimi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli; aileler, yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmeli, onların desteği alınmalı.
 
b. Okumaya Hazırlık
                       
Okumaya hazırlık aşamasında; oturma, kitabı tutma ve açma, görsel okuma ve okumaya özendirme etkinlikleri önerilmiştir. Bu etkinlikler aşağıda açıklanmaktadır. Bu aşamada, öğrencinin durumuna göre daha farklı etkinlikler de yapılabilir.

1. Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran, anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir.
2. Kitabı tutma ve açma:
Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklığa dikkat ederek öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir
3. Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma, anlama, yorumlama ve anlatma becerileri geliştirilmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:
 
·        Gördüğü bir resmi tanıma, diğerlerinden ayırt etme,
·        Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma,
·        Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma,
·        Söylenen cümleye uygun resimleri bulma,
·        Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama,
·        Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma,
·        Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman, olay, yer, zaman hakkında konuşma.
4. Okumaya özendirme: Öğretmen, örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:
·        Hikâye, masal, fıkra, şiir, şarkı, tekerleme vb. okuma.
·        Resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama.
 
 
c. Yazmaya Hazırlık
Yazmaya hazırlık olarak aşağıda el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest çizgi çalışmaları verilmektedir. Öğrencilerin gelişme durumuna göre daha farklı çalışmalarda yapılabilir.
 
1. El hareketleri : Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kasları geliştirilmelidir. Bu çalışmalarla öğrencilerin kas esnekliği sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:
 
·        Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Örneğin, “sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak...” şarkısının söylenmesi.
·        Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur, şiddetli yağmur, gök gürültüsü taklitleri).
·        Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma.
·        Elma, armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yapma.
 
2. Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.
 
3. Kalem tutma: Kalem tutmanın ilk okuma-yazma öğretimi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğrencilerin bu aşamada edinecekleri alışkanlıklar ömür boyu sürmektedir. Öğrencinin, kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Bunu önlemek için öğretmen, her öğrencilerin kalem tutuşunu gözlemleme kalemi doğru tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamalıdır.
 
4. Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Yapılan bu çalışmaların çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilmesi öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. Bu aşamada şu çalışmalar yapılabilir:
·        Karalama (kuş yuvası, çember, bulut yapma).
·        Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga, yılan, halat vb.)
5.Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları, harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:
 
·        İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme: İki satır çizgisinin arası    2 cm olmalıdır. 
·        Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme: Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır.
.       Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma: Dış iki çizgi arası 1.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
İlk Okuma-Yazmaya Başlama ve İlerleme
 Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.
 
a. Sesi Hissetme ve Tanıma
 
     Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır:
 
1.     Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.
2.     Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.).
3.     Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).
 
 
b.      Sesi Okuma ve Yazma
 
     Sesin yazıdaki sembolü olan harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir:
 
1.      Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır.
2.      Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır.
3.      Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.
4.      Öğrenciler dört çizgi, üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı; öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.
5.      Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f ) harflerden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır.
6.     Seslerin(harflerin) öğretiminde alfabedeki sıralama değil; aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır. Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınmıştır. Ayrıca, bu gruplardaki bazı seslerin (harflerin) yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ancak bu düzenleme Türkçe Öğretim Programı’nın anlayışına, tematik yaklaşıma ve ses temelli cümle yöntemine uygun olmalıdır.
 

1. Grup : e, l, a, t
2. Grup : i, n, o, r, m
3. Grup : u, k, ı, y, s, d
4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç
5. Grup : g, c, p, h
6. Grup : ğ, v, f, j
 
 
                       7. Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

  • Bitişik eğik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.
·        Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.  
·        Bitişik eğik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır.
Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel  
  • Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez.
Örnek : A N K A R A 
8. Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır.
 

 

c.   Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
 
İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:
 
1.      Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerle ilgili hecelere ulaşılmalıdır.
2.      Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.
3.      Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.
4.
      Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilmeli bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.

5.
      Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden; özel adlarda cümle başlarında büyük harf yazımı ve kullanımından eş zamanlı olarak yaralanılmalıdır.

6.
      Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.

7.
      Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime, cümleler okunmalı ve yazılmalıdır.

 ç. Metin Oluşturma
Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazmaya ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.
Ç. OkurYazarlIğa Ulaşma

 Aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Buna serbest okuma yazma aşaması da denilmektedir. Öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mert, 29.12.2008, 15:35 (UTC):
ılk okuma yazmada karsılasılan gucluklerıde bızımle paylasa-ırsanız sevınırız sımdıden tesekkurlar:)

Yorumu gönderen: bekir can , 03.01.2009, 10:38 (UTC):
beni annem okuma ayzma ögreniyo bana önereceheiz bi şita yada kitap varmı

---yorumlarınız icin tşk-----

Yorumu gönderen: ali mutluay, 17.02.2009, 17:44 (UTC):
bir öğrencim var birtürlü okuma yazma öğrenemiyor diğerlerihecelemeyi bıraktı buna o kadar üstüne düştüğüm halde yöntem kalmnardımcı olufen yadı lütöğretemedimuygulamadığım araştırdım ama

Yorumu gönderen: gülcan güvercin, 22.06.2009, 18:24 (UTC):
Bir öğretmenimin tavsiyesi üzerine sitenize girdim. Önümüzdeki yıl birinci sınıf okutacağım.Sanırım sitenizden çok faydalanacağım. Böyle güzel bir site hazırladığınız için çok teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: ffeke, 12.10.2009, 17:56 (UTC):
bu bilgilerden çok faydalandım teşekkürler

Yorumu gönderen: bilge, 28.10.2009, 21:37 (UTC):
yazılanlardan gördüğüm kadarıyla öğretmenler de bu sisteme çok adapte olmuş değiller.daha kendileri bocalar ve buna rağmen velilere ahkam kesmeye devam ederkan nasıl faydalı olmayı düşünüyorlar.ülkemizde her şey saçmalık öğretmenlerde bunu kendi üzerlerine düştüğü kadarıyla bile değiştirmek için bir çaba harcamıyorlar.iki gün sonra bakanlık 'bu sistemi değiştiriyoruz'derse şaşırmam.hatta eminin böyle olacağına.ve ayrıca biraz da bana arap alfabesi ve sesi çalışıyormuşuz gibi komedi geliyor.özellikle evde ders çalıştırırken.bu ne şimdi?biliyorsanız aydınlatın lütfen.gerçi sizlerde bilmiyorsunuzdur muhtemelen.

Yorumu gönderen: sabriye , 05.11.2009, 19:49 (UTC):
tek kelimeile harika

Yorumu gönderen: bilge, 07.11.2009, 17:02 (UTC):
teşekkürler sabriye.Benimgibi düşünenler çoğunlukta biliyorum,ama kimse yorumyapmıyor.

Yorumu gönderen: bilge, 07.11.2009, 22:17 (UTC):
ben yanlış anladım galiba.Siz benim yorumuma değil;bu siteyi hazırlayanlara harika dediniz sanırım.yanlış anlama için özür...

Yorumu gönderen: eda55, 09.11.2009, 22:28 (UTC):
çocuğum 1.sınıfta ve kendini vermiyor 1,5 aydır hayatım bitti

Yorumu gönderen: hülya, 12.11.2009, 13:52 (UTC):
Ben 32 yaşında 2 çocuk annesiyim. Çocuğum okula başlayıncaya kadar bu el yazısıda nereden çıktı diye düşünenlerdendim:şimdi ise keşke benim zamanımda da olsaydı diyorum hem çocuklar için hemde biz veliler için büyük kolaylıkmış:iyiki var AYRICA böyle eğitimli bilgiler verdiğiniz içinde sitenize teşekkür ederim

Yorumu gönderen: ömer, 04.12.2009, 17:31 (UTC):
heceler neden yok

Yorumu gönderen: sedef, 18.02.2010, 09:35 (UTC):
merhaba hocam 1.sınıfta kızım var ne yaptıysam hızlı okumuyor heceliyerek okuyor ne önerirsiniz teşekkürler

Yorumu gönderen: yağmur, 31.03.2010, 15:44 (UTC):
minimini birleri çok seviyorum

Yorumu gönderen: merve , 05.04.2010, 20:14 (UTC):
çok güzel ömer arkadaşa katılmıyorum babay

Yorumu gönderen: deniz, 17.04.2010, 13:10 (UTC):
güzel ama çırkin ,,ok

Yorumu gönderen: zeynep, 01.05.2010, 09:43 (UTC):
çok iğrenç bir okul

Yorumu gönderen: derya, 16.06.2010, 15:14 (UTC):
verdiğiniz bilgiler için tesekkurler..... işime yarayacak gibi duruyoo... ayrıca sınıfınızla olan dıyaloğu kıskandım...ben baska okuldan derya.......

Yorumu gönderen: asım, 18.06.2010, 23:22 (UTC):
benım çocugum ılkokul 1 inci sınıfı bıtırdı ama okumaya geçmiş dil onun için neyapmam gerek yardmı almalıyım maddi imkanlarda yetersiz bu konuda yardımcı olursanız sevınırım

Yorumu gönderen::11.08.2010, 13:34 (UTC)
eray5050
eray5050
Kapalı

www.eray5050.tr.gg
çoook güzel nir site mutlaka ziyaret edin

Yorumu gönderen: nejla, 12.08.2010, 20:27 (UTC):
ben bu sıteyı çok sevdım hepımız bu sıteyı çok beyandık bu sıteyı kuran xer kımse ALLAX ondan razı olsun ellerıne dıllerıne sağlık.

Yorumu gönderen: verdanur, 20.09.2010, 10:57 (UTC):
cok güzel

Yorumu gönderen: zübeyde, 26.09.2010, 07:52 (UTC):
güzel bir site

Yorumu gönderen: pinar sahin, 03.10.2010, 01:06 (UTC):
merhaba hocam siteniz ve bilgileriniz cok yararli tesekkür ederim benim oglum henüz 4 yasinda ama harfleri ve rakamlari taniyor ben de onun icin okula gitmeden okuma yazma matematik aliskanligi kazandirmaya ugrasiyorum cok yararli oldu tekrar tesekkürler...

Yorumu gönderen: menşure, 09.10.2010, 07:31 (UTC):
çok güzel bir site ama oğlum öğrenemiyo bana yardım edermisinz

Yorumu gönderen: nuhun gemisi, 10.10.2010, 20:07 (UTC):
benim oğlumda dikkat eksikliği hiparaktif bozukluğu var 2 ye geçti ama okuyamıyor şimdi hocası hace tablosu verdi ordan çalışıyoz başka neler yapabilirim lütfen yardımcı olursanız sevinirim :-

Yorumu gönderen: ayşe keleş, 19.10.2010, 16:19 (UTC):
selam
ben de bu sene ilk defa olarak 1.sınıf okutuyorum .sitenizi tesadüf gördüm çok güzel elinize yüreğinize sağlık...teşekkürler

Yorumu gönderen: jale, 24.10.2010, 13:08 (UTC):
oğlum 1.sınıfta dikte çalışması yaparken çok zorlanıyoz ne yaptı isem olmadı bir çözüm bulamadım acil cvp bekliyorum

Yorumu gönderen: zeynep, 01.11.2010, 18:46 (UTC):
i sesini verdim.fakat 1.grup kelimeleri okuyup yazamayanlar var.yeni sese geçmelimiyim?ne dersiniz arkadaşlar......

Yorumu gönderen: zozan:), 06.11.2010, 17:09 (UTC):
ben sitenizi çok beğendim. ben 2. sınıfa gidiyorum ama bu site bana 1. sınıfı hatırlattı bu siteyi kim yaptıysa allah razı olsun ve allah yardım etsin tü tü tü tüüüüüü

Yorumu gönderen: MEDİNE, 25.11.2010, 12:20 (UTC):

Yorumu gönderen: sinan, 25.11.2010, 13:46 (UTC):
öncelikle böyle bir site hazırladığınız için çok teşekkür ederim.ben birleştirilmiş sınıf okutuyorum.5 sınıf bir arada olunca haliyle durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor.birinci sınıflarla ilgilenirken diğerleri ne kadar meşgul etmeye çalışsam da pek oralı olmuyorlar.onlarla bir süre ilgilenip tekrar birinci sınıflara döndüğümde gösterdiğim sesi unutmuş oluyorlar.bir de ilk öğretmenlik yılım.akşam okul bittiğinde kafam cadı kazanı gibi oluyor.diğer sınıflar gayet iyi sayılır ama birinci sınıflarla başım dertte.ne yapsamda onlara daha iyi eğitim alma imkanı sağlasam.bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.ikinci sınıfa geçmeden güzel bir şekilde okuma yazmayı öğrensinler istiyorum

Yorumu gönderen: memet, 03.12.2010, 18:28 (UTC):
öğretmenim. ses temelli cümle yöntemi hem bizim hem de velilerin daha çok çaba sarfetmesine olanak sağladı. kalabalık sınıfları göz ardı edersek öğretmen ve veli için çocukla daha çok ilgilenme imkanı veren bir uygulama diyebiliriz. lakin bitişik eğik yazıda ısrar edilmesini doğru bulmuyorum...

Yorumu gönderen: gülşen, 14.12.2010, 08:44 (UTC):
Benim sorunumda oğlum hazırlık sınıfına gidiyor ve kalem tutma konusunda çok zorlanıyorum bu normalmidir .Çok üzülüyorum yaşıtlarından geridemiki diye yardımcı olurmusunuz.

Yorumu gönderen: zeynep , 17.12.2010, 19:50 (UTC):
sınıfım 19 kişi ama sadece 7 kişi harfleri birleştirip seri olmasada okuyor.s harfini pzt. vereceğim.canım çok sıkılıyor ne yapacağım bilmiyorum bir yerde bir yanlış yapıyorum ama nerde of offff

Yorumu gönderen: eda., 23.12.2010, 20:07 (UTC):
1.sınıfı okutmaktayım. sınıfta32 öğrenci var.bunların 22 tanesi okuyup yazabiliyor .sınıfta kaynaştırma öğrencisi var.onunla daha elat grubundayız.sınıfta sorunlu öğrenci çok fazla.davranış problemi çok fazla.yarın ö sesini vereceğim.

Yorumu gönderen: başak, 04.04.2011, 14:49 (UTC):
çok kolay1günde100kere okudum :-

Yorumu gönderen: anne, 19.04.2011, 19:27 (UTC):
merhaba ben almanyadan benim oglum 1 sinifta ve okuma proplemi cekiyor.eger düzgün okuyamazsa 1.sinifi tekrar okuyacak ve ben elimden geleni yapiyorum.evde sürekli okuyoruz ama ögretmeni iyi olmadigini söylüyor bu konuda bana yardim ederseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: ncby22, 11.08.2011, 21:36 (UTC):
çok güzel örnekler ve bilgiler ellerinize sağlık

Yorumu gönderen: metim, 06.09.2011, 18:50 (UTC):
slm arkadaşlar bende okuma yazma bilmiyorum ama samimi olmak gerekirsek yazmak ve yazdığın okuma başka birşey örneyi bazen bankada veya postanede herangi bir iş için bile zoluk çekiyorum sevgi ve sagılar sunuyorum

Yorumu gönderen: muhammet yatağanlı, 16.09.2011, 08:55 (UTC):
ne kadar saçma ben hece tablosu diyom bu ne diyor

Yorumu gönderen: sibel, 30.09.2011, 14:38 (UTC):
öncelilke böyle bir site hazırlayanları ellerine sağlık...oğlum bu yıl başladı 1.sınıfa akşam saat 12 ye kadar yazı yazmaya çalışıyor.Ödevini bitirmedende bırakmak istemiyorum..yanlışmı yapıyorum ne olur yardımcı olun çok yavaş yazıyor oğlum..önerilerinizi bekliyorum teşekkürler

Yorumu gönderen: osman, 11.10.2011, 06:59 (UTC):
Ben bu sistemde öğretmenlerin özverili olduğuna inanmıyorum. Sorumluluğu ailelerin sırtına yıkmışlar gidiyorlar.Zaten daha sonraki yılarda da dersaneler başlıyor. Bu milli eğitim camiasında çalışan öğretmenler ne öğretiyor diye düşünmekten kendimi alamıyorum . O maaş ondan sonra yetmez tabi helal ettirmek lazım

Yorumu gönderen: ali, 13.10.2011, 17:28 (UTC):
arkadaşlar 30 öğrencim var. delirmek üzereyim. sanırım pazartasi t sesini vericem ama bitmiş durumdayım. evde mi çalışmıyolar anlamadımki . el yazıyorum hala ele diyo. yapmadığım şey kalmadı.videolar izlettim şarkılar söyledik parmakla yazdık.havada sırada defalarca defalarca ama ödevler vs. neolacak çok mutsuzum

Yorumu gönderen: ergül, 19.10.2011, 19:03 (UTC):
görselleri kullanın ...el yazdırıyorsanız "el" çizdirin altına "el"yazsın.kız resmi yaptırın altına Ela veya Lale yazdırın.Çiçek yaptırın "lale" yazdırın...hem akılda kalacak hem de özel isimleri öğretmiş olursunuz.

Yorumu gönderen: Meltem, 05.11.2011, 10:47 (UTC):
Benim oğlum da 1. sınıfa başladı ama sesleri tanıyıp yazabiliyoruz ama okuyamıyoruz kafayı yiyeceğim

Yorumu gönderen: gamze , 08.11.2011, 11:35 (UTC):
bu neya ben dolu ile ilgili tekerleme dedim bu çıktı saçma sapan ne alaka delircem ya yok yok yok aaaa

Yorumu gönderen: elif, 15.11.2011, 18:12 (UTC):
bu sayfa cok güzel benım 1. sınıfa gıden cocugum var ve cok zorlanıyaruz okudunu heme unutuyor ezberımızde cok deyıl dıkkatı henmen dagılıyor bana yolgostere bılırmisiniz

Yorumu gönderen: makbule.özgür, 17.11.2011, 09:38 (UTC):
site kurucularına ve emeği geçen tüm çalışanlara ayrıca yorumlarda soru soran arkadaşlara da teşekkür ediyorum...emeğinize sağlık çok güzel bir site...

Yorumu gönderen: veli, 21.11.2011, 18:00 (UTC):
Düz yazı dururken neden bu kadar zor olan el yazısını küçük çocuklara dayatmaya kalkıyorlar anlamıyorum. Çocuklara el yazısı öğretiliyor kitaplarda neden düz yazı var. Bu ne yaman çelişki! Öğrendikleri el yazılarını çocuklar kendileri, öğretmenleri okuyamıyorlar. Bu inatlaşma neden...
Avrupa el yazısını kullandı, bıraktı. Türkiye'deki eğitim sistemi neden geriye, çıkmaza gidiyor anlamıyorum. Kolay dururken neden zor!!! Benimle aynı fikirde olan yorum atsın lütfen!

Yorumu gönderen: şenay gül, 21.11.2011, 22:56 (UTC):
arkadaşa katılıyorum öğretmenler işi velilere yıkmış durumda bu el yazısı nerden çıktı

Yorumu gönderen: özlm esin, 29.11.2011, 17:50 (UTC):
offfffffff ya el yazısıı nrdn çıktı

Yorumu gönderen: dilay, 04.12.2011, 19:34 (UTC):
rakam ile ilgili resimler olsa cok güzel olacak

Yorumu gönderen: güneş, 06.12.2011, 10:10 (UTC):
super

Yorumu gönderen: esin, 06.12.2011, 18:50 (UTC):
bende çıldıranlar grubundayım benimde kızım 1 deve hala sesleri çıkaramıyor ne olacak yaaaaaa

Yorumu gönderen: defne, 24.12.2011, 20:10 (UTC):
süper

Yorumu gönderen: aysu, 10.01.2012, 19:37 (UTC):
mrb.. a sesini öğrenciye daha ilğinç ve farklı bir şekilde hissettirmek istiyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: sanem, 13.01.2012, 11:12 (UTC):
benim oglum 1e gidiyo okumada cok zorlanıyo harfleri zor birlestiriyo bazen unuttuguda oluyo ne yapmam lazım

Yorumu gönderen: zeynep, 09.02.2012, 13:07 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: gülşen, 12.02.2012, 10:02 (UTC):
benim oğlum 1 e gidiyor ikinci dönem oldu hala harfleri bile katamıyor ne yapmalıyım

Yorumu gönderen: FDGF, 22.02.2012, 09:01 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: EDA, 24.02.2012, 14:49 (UTC):
HarikaYorumu gönderen: hıuh, 27.02.2012, 19:12 (UTC):
aradığımı bulamadım :-

Yorumu gönderen: fatıma , 10.03.2012, 21:35 (UTC):
okumada güçlük çeken öğrencilerin velileri lütfen disleksiyi araştırın...

Yorumu gönderen: beyza, 03.05.2012, 18:11 (UTC):
daha açık bilgili olsa mesla oyunla nasıl oğretebilriz

Yorumu gönderen: derya, 10.09.2012, 16:11 (UTC):
ben siz tkkür ediyotum 1. sınıf oğlum var ben sizden çalıştım derleriona yrdcı olacağım

Yorumu gönderen: Ömer Faruk KIRIMLI, 22.11.2012, 17:53 (UTC):
Merhaba, arkadaşlar

Bu yeni okuma yazma sistemi bana göre 1. Sınıf öğrencilerine uygulana bilecek bir sistem olmadığını düşünüyorum. Çocuklara harf öğretme den, Kelime öğretmek çok aptalca. 1. Sınıf çocuğumuz var Okuma, yazma ve ders yaptırmaya geldiğimiz zaman. Çocuğumuzun psikolojisi çok fazla bozuluyor ve sürekli ağlamaya başlıyor. A harfi hangisi diyoruz. Gidiyor T harfini gösteriyor. L harfi hangisi diyoruz gidiyor J harfini gösteriyor. Bırakalım arkadaşım bu yeni okuma yazma sistemini. En güzel eğitim sistemi Eski dönemler de olduğu gibi. Çocuğa ilk harf öğretilmesi ve daha sonra kelime oluşturmasıdır. Sanki bu öğretmenler, milli eğitim bakanı çok güzel el yazısı kullanıyorda. 1. Sınıf öğrencilerine El yazısı öğretmeye çalışıyorlar. Saçmalıktan başka birşey değil. Çocuklarımızım zeka, akıl, düşünme, beceri gelişimi için gerekliymiş. Bıraksanıza bütün bu saydıklarınızın hepsini başaramayan bir öğrenci topluluğu çıkacak.

Yorumu gönderen: feryal, 27.11.2012, 02:51 (UTC):
gayet anlaşılır ve uygulanabilirlik bakımından güzel bir yöntem,çocuğumuzun başarması için sabır ve çalışma istiyor.sanırım onun başarısı benim başarım olacak.başaracağız hevesimiz var.

Yorumu gönderen: feryal, 27.11.2012, 02:51 (UTC):
gayet anlaşılır ve uygulanabilirlik bakımından güzel bir yöntem,çocuğumuzun başarması için sabır ve çalışma istiyor.sanırım onun başarısı benim başarım olacak.başaracağız hevesimiz var.

Yorumu gönderen: filiz, 16.12.2012, 22:52 (UTC):
kesinlikle ve tam olarak ezbere dayanan bir sistem.çocuklar gerçek anlamda öğrendikleri için değil ezberledikleri ölçüde okuyorlar.yazık gerçekten çok yazık....önceden koşan çocukları resmen emeklettiriyorlar...denemesi kolay,okuduğu kelimeleri hecelettirin...sonuç olumsuz...çocuklar kelimeleri ezberliyor.anlamıyorlar.....

Yorumu gönderen: özge, 07.01.2013, 20:20 (UTC):
benim kızımda yeni 1e başladı çok zor ne yapcaz bilmiyorum

Yorumu gönderen: SUZAN ÖZDEN, 12.01.2013, 11:29 (UTC):
Kızım okumakta güçlük çekiyor,başarılı olması için nasıl davranmalıyım,tşk...

Yorumu gönderen: apo, 08.05.2013, 09:48 (UTC):
slm

Yorumu gönderen: Joshi, 04.07.2013, 21:02 (UTC):
You're responses are weak, and you didn't ansewr any of my questions, so I'll ask again:Where did you get your information about chemtrails at?I'm an expert because I thought of something on my own eh? But I'm serious, tell me about chemtrails, I want to know exactly what you know about them, enlighten me.Generally when people refer to chemtrails they talk about aircraft exhaust, well what the fuck do you think makes aircraft exhaust? Sorry I'm not a conspiracy expert.

Yorumu gönderen: Timur, 09.11.2013, 09:27 (UTC):
Ben 6 yaşımda okula başlamış, bir kaç ayda okumayı-yazmayı öğrenmiştim. Oğlum birinci sınıfta ve iki ayın sonunda sınıfında henüz bir kaç sözcükten fazlasını okuyabilen çocuk yok. O bir kaç sözcüğü de okuyabildiklerinden değil, ezberlediklerinden, okuyormuş gibi görünüyorlar. Harflerin yeri değişince, okuyamıyorlar. Demek ki bu sistem çocuklara okuma-yazmanın mantığını kavratmaktan uzak... Okuma-yazma öğrenmek çok güç bir iş mi? O kadar güç olsaydı, kimi erken gelişmiş çocuklar kendi kendilerine okuma-yazma öğrenemezlerdi. Sorun, işin güçleştirilmesinde. Merak ediyorum, bu sistemle çocuklarımız öğrenmeye en açık oldukları yaşlarda köreltilmeye mi çalışılıyor? Öğrenebilecekleri o kadar çok şey var ki... Fakat, öyle anlaşılıyor ki bütün bir yıl yalnızca okuma-yazmaya odaklanmak zorunda kalacaklar... Bu zorlu sistemi dayatanların çocukları sevdiğini sanmıyorum.

Yorumu gönderen: seda, 19.11.2013, 19:39 (UTC):
6,5 yaşında ki kızım okula başladı. başlarda çok güzel gidiyorduk. el ele ela elle. çok güzel yazıyor ve okuyordu. ama ne zaman talat ata ta te lat let atlet alet gibi hece ve kelimelere geçtik çocuk zorlanmaya başladı. nasıl bir sitemdir bu anlayamadım. çocuk okuyor ama ezbere yazamıyor. heceleyemiyor. o zaman bu çocuk ezberliyor. ben bizim zamanımızı hatırlıyorum ben aralık sonunda okumayı sökmüştüm. yazabiliyordum. bu nasıl bir sistemdir ki çocukları daha çok zorluyor.bunlar ne zaman tamamen okuyup yazabilecekler. çocuk yazamayınca bende geriliyorum ve ister istemez sinirleniyorum. bu sefer okuldan soğuyacaklar. sizden ricam heceleme ve ezbere yazdırma konusunda bize yardımcı olabilecek bir metod varsa öğretebilir misiniz.

Yorumu gönderen: Kutay, 25.11.2013, 04:09 (UTC):
Yukarıdaki son iki yoruma katılmamam mümkün değil. Şimdiki sistem Türkçenin mantığıyla hiç uyuşmuyor. Çünkü Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil. Bu nedenle, okuma/yazmayı öğrenmek aslında çok kolay olmalı. Şimdiki sistem İngilizcenin mantığına uyuyor. İngilizcede sözcükler yazıldıkları gibi okunmaz. Dolayısıyla okuma/yazma öğrenen kişi sözcüklerin yazılışlarını ezberlemek zorundadır. Bir İngiliz veya Amerikalı daha önce hiç görmediği bir sözcüğü doğru okuyamaz. Çünkü nasıl okunacağını bilemez. Biri öğretirse, o sözcüğü her gördüğünde, ezberlediği şekilde söyler. Oysa bir Türk daha önce hiç görmediği Türkçe bir sözcüğü kolayca okuyabilir. Bence eski sistem Türkçe okuma/yazma öğretmek/öğrenmek için iyi idi. Eski sistemde ne gibi bir sorun vardı da, şimdiki sisteme geçildi anlayamıyorum. "Çocuklara ve biz velilere eziyet olsun diye mi?" diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Ben hiç şimdi kızımın yaşadığı sorunları yaşamamış, okuma/yazmayı sorunsuz ve daha önemlisi severek öğrenmiştim. Açıkçası, kızım okuldan, ödev yapmaktan soğuyacak diye endişeleniyorum.

Yorumu gönderen: Sinem, 25.11.2013, 09:06 (UTC):
Çoçuğun bu sistemle okuma yazma öğrenmesi için anne-babalara çok iş düşüyor. Çocukla birlikte adeta biz de ilkokula başladık. İşten gelince mecburen çocukla birlikte ödevin başına oturuyoruz. Çocukla bir iki gün ilgilenemedik mi, hemen tökezlemeye başlıyor. Çocuğun anne babasının yardımı olmadan okumayı sökmesi mümkün değil. Daha alfabeyi bile öğrenmediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Yorumu gönderen: hasan, 26.11.2013, 05:42 (UTC):
Şu iki cümleyi karşılaştırırsanız, çocuğunuzun niçin okuma yazma öğrenmekte zorlandığını anlarsınız:

1. "Baba bana top al."
2. "Talat telli aleti itele."

Çocuk, dünyasına yabancı, anlamakta zorlandığı, söylenişi güç, sözde "cümle" dedikleri kelime öbekleriyle nasıl okuma yazma öğrensin? Oğlumun defterine yazmaya çalıştığı öyle cümleler var ki, ben bile duraksamadan anlamlandıramıyorum. "Ali, Talat ile el ele al." ne demek, Allah aşkına? Çocuk için "top", "ip", "ot" gibi kelimeler mi daha kolay anlaşılır, yoksa "tel", "alet", "atlet" mi? Son ikisi Türkçe kökenli kelime bile değil. Eskinin Cin Ali kitapları hala piyasada satılıyor. Alın, bakın ve çocukların şimdi okuyup yazmaya çalıştıkları cümlelerle karşılaştırın... Bu konuda biz velilere yardımcı olabilecek bir metot olduğunu sanmıyorum. Sistem değişmeli, eskiye dönmeli. Eski sistemin eksikleri varsa, onlar giderilmeli, diye düşünüyorum.

Yorumu gönderen: Hilal, 04.12.2013, 22:01 (UTC):
Merhaba,benim kızımda 1. sınıfa gidiyor.okuma yı öğrendi ama yazamıyor.Öğretmeni sınıfı kategorize etmiş okup-yazanlar diye.okurken harfleri birleştiriyor yazmaya gelince yazamıyor nasıl öğreteceğimi şaşırdım.......

Yorumu gönderen: Birincisınıfannesi, 16.01.2014, 19:39 (UTC):
Bu yıl bu küçücük çocukları okula başlattılar çocukların ve velilerin Allah yardımcısı olsun yarıyıl tatili geldi daha okumayı sökemedi oğlum.Helede şu bakmadan yazmalar yokmu ayrı bir işkence bu nasıl bir eğitim sistemi anlamadım...

Yorumu gönderen: Nejat, 21.01.2014, 03:16 (UTC):
Sistem verimsiz ve herkes şikayetçi. Peki, niçin ısrarla uygulanıyor? Eski sistemin nesi eksikti, kim şikayetçi idi?

Yorumu gönderen: çimen, 27.10.2014, 22:37 (UTC):
Merhaba , yaklaşık altı senelik yorumlardan başlayıp üşenmeden hepsini okudum. Yeni sistem hangi yıldan beri kullanılmaya başlandı bilmiyorum ama bizim çevremizdekiler de 1. Sınıfın çok zor olduğunu söylerlerdi ben abarttıklarını düşünürdüm. Geldi bizim sıramız söylenenler doğruymuş �� en başta hazırlık sınıfında laylaylom geçirilmiş olmasına yanıyorum madem böyle bir sistem var gerçek hazırlık nerde ? Hiçbir yerde karşımızda olmayan güzel yazı neden öğretiliyor ben de anlamış değilim. Çocukların yükü çok ağır sistemi kaparlarsa çabuk öğrenirler diye bir şey yok. Üstelik yapamayan çocuğa da dikkati dağınık şöyle böyle diye hemen bir kulp takılıyor. Çocuğuma yardımcı olup okumayı yazmayı anlaması için elimden geleni hatta başka eskiye yönelik taktikler bile geliştirmeyi düşünüyorum. Yeni sistem ezber işi kavrama mantığı yok ama bu durumu değiştirmeye gücümüz de yok. Allah yardımcımız şansımız bol olsun

Yorumu gönderen: ziyaretçi, 30.10.2014, 07:57 (UTC):
66 aylıkların okullu olma ve kendilerinden büyüklerle aynı sınıflarda okumaları, kimi öğrencinin koşarken kimisinin emeklemesine yol açmıştır.Bu durum da hem öğretmen hem veli için sorundur.Çocuklar ödev ve beli baskısı altında oyun çağlarında ağlama ve harf öğrenme zorunda kalmaktadırlar.Çocuklar "ta" okurken "tea" diye okumaktalar.Çünkü ilk harf "te" sesi ile öğretilmiş.Ve bunun gibi diğer harfler. Sistem sorunlu.Öğretmenler velilere yıkmışlar, çünkü onlar da çaresiz.Veliler ise psikiyatrik desteğe muhtaç.Öğrencilerde de ileride görülecek psikiyatrik sorunların temelleri atılmakta.Ne diyelim..Hayırlı olsun :-

Yorumu gönderen: destina, 13.11.2014, 18:49 (UTC):
bu oğluma çok büyük yardımcı odu öğretmenim ama gerçekten yardımcı oldu. eşimde piskolog ama isterseniz sorularınızı eşimede danışabilirim

Yorumu gönderen: Timur, 13.12.2014, 05:40 (UTC):
Geçen yıl buraya yazmıştım. Sistem değişmedi ve okuma yazma öğrenmeye çalışan çocuklar ne yazık ki hala aynı zorlukları yaşıyorlar. Buradan, çocuklarına yardımcı olmaya çalışan anne babalara şunu tavsiye edeyim: Oğluma eski Cin Ali serisini satın aldım (piyasada bulabilirsiniz) ve ilk kitabı, Cin Ali'nin Atı'nı okutmaya çalıştım. Biraz güç de olsa, benim de yardımımla, işin mantığını kavramayı, dolayısıyla okumayı başardı. Başardığını görünce kendine güvenmeye başladı ve arkası çorap söküğü gibi geldi. Cin Ali serisinin ilk kitabı olmasaydı, herhalde en az 2 ay daha bocalardı... 2. dönemin başlarında, 16 sayfalık kitaplardan günde 7-8 tane okuyabiliyordu. Hem de kendi isteğiyle, severek... Sistem "yeni" de olsa, okuma yazma öğreten bu eskiden yazılmış kitaplar çok işe yarıyor. Deneyin derim.

Yorumu gönderen: şifa nur, 30.01.2015, 12:37 (UTC):
benim öğrencim 5.sınıfta sadece adını yazabiliyor. bazı harfleri biliyor ama o kadar...

Yorumu gönderen: nisa, 12.02.2015, 11:09 (UTC):
timur bey tavsiyeniz için teşekkürler.gerçekten işe yaradı kızım kısa zamanda okumayı söktü

Yorumu gönderen: emel, 16.10.2015, 21:34 (UTC):
harika tam ihtiyacım olan bilgiler ama harflerin yazılışıyla ilgili video niye açılmıyor ve konuyla ilgili başka videolar veya verebileceğiniz materyal örnekleri varsa bu konuda da yardımcı olabilir misiniz ?

Yorumu gönderen: q, 02.11.2015, 06:05 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: nurten, 23.11.2015, 16:46 (UTC):
geçen sene biz de çok zorluklar çektik. bunalıma girdiğim zamanlar oldu. burada birisi cin ali leri tavsiye etmiş. Allah ondan razı olsun gerçekten işe yarıyor. mutlaka deneyin

Yorumu gönderen: nurullah, 11.12.2015, 20:09 (UTC):
Iki harf birlestiremiyor ne yapabilirim


Yorumu gönderen: Selma, 23.12.2015, 20:04 (UTC):
Oğlum bu yıl ikinci sınıf,geçen yıl okuyamayınca disleksi olduğunu öğrendik.on aydır özel eğitime gidiyor.ıslam artık okuyup rahatca yazıyor.ufak pürüzler oluyor onları zamanla aşıcaz

Yorumu gönderen: ali , 09.05.2016, 19:30 (UTC):
http://ozelegitimci26.blogspot.com.tr/


arkadaşlar özel eğitim hakkında bilgi almak isteyen arkadaşları bu adrese bekliyorum

Yorumu gönderen: Seve seve Sevda , 14.06.2016, 03:06 (UTC):
1. Sınıf çok okutan bir öğretmenim . Yıllardır yazılan mesajları okumak bile çok şey gösteriyor ve katıyor insana . Okumayı maalesef benimseyememiş bir ülkede yaşıyoruz. Öğrenciler veliler öğretmenler hepsi bunalmış durumda.Henüz maalesef eğitimcilerde de idarecilerde de dolayısıyla velilerde de ciddi bir Bilinç geliştirilememiş. Çocuklarımız uzun süre yazma eylemi gerektiren ödevlerle de çok bunalıyor. Okuyan ve düşünen bir nesil için yapılan her şeye değmez mi

Yorumu gönderen: elif, 28.06.2016, 23:51 (UTC):
Ben dik temel harflerle de bitişik eğik yazı ile de öğretmiş bir öğretmen olarak şu farkları kesinlikle gördüm.Dik temel harflerle yazı öğretimi çok daha kolay, kısa sürede öğretilebiliyor. Bu şekilde yazan sınıflarımda çirkin yazan az sayıda öğrencim olur ve tatillerden sonra bozulduğu pek olmazdı. Yazısı okunmayan öğrencim yok denecek kadar azdı.El yazısında ise zor öğreniyorlar çabuk yoruluyorlar,yazı yazmaktan hemen hepsi nefret ediyor,her tatilden sonra yaziları berbat durumda geliyorlar,bazılarının yazısı nerdeyse okunmuyor çünkü yazıya zamanla kendilerince karakter katarlar bilirsiniz,güzel yazanlarda yavaş yazıyor.Zamanla kendilerince düz yazıya geçip değişik bir yazı yazıyorlar.Bilirsiniz temel harflerin de yazılış kuralları başlangıç bitiş kuralları vardır.Etrafımda bundan memnun tek öğretmen öğrenci görmedim.Benimkiler iyi diyenler de başlarında dururlarsa güzel yazıldığını yavaş yazınca güzel yazıldığını itiraf ediyor.Neden ısrarla her getirdiğimiz yenilikte, biz başardık iyi, yalanını söylüyoruz.Geri adım atmak ne zor böyle.Arkadaşlar dürüst olmadıkça gelişmeyeceğiz.İsterseniz öğrencileri işin içine katarak anket yapalım.Maksat doğruyu görmekse tabi.

Yorumu gönderen: Zehra, 12.10.2016, 09:26 (UTC):
Kesinlikle düzgün işleyen bir sistem değil cocuklar cok sıkılıyor, yoruluyor ödev yapmak tam bir eziyet zaten. Ama yukarıda söylendiği gibi herkes memnun gibi davranmaya devam ettikçe hiçbirşey değişmeyecek olan pıeıl pırıl cocuklararın psikolojisine olacak eski sisteme geçilmesi dileğiyle

Yorumu gönderen: Zehra, 12.10.2016, 09:46 (UTC):
Kesinlikle düzgün işleyen bir sistem değil cocuklar cok sıkılıyor, yoruluyor ödev yapmak tam bir eziyet zaten. Ama yukarıda söylendiği gibi herkes memnun gibi davranmaya devam ettikçe hiçbirşey değişmeyecek olan pıeıl pırıl cocuklararın psikolojisine olacak eski sisteme geçilmesi dileğiyle

Yorumu gönderen: Dilek, 15.10.2016, 18:31 (UTC):
Benimde kizim yeni 1.sınıfa basladi cocuklar ne yapsın el yazısı elini kaldırma e yap hemen birlestir el yap ele yap ela al lale al at elle atlet elle ben bile okurken bu ne diyorum bu cocuklar ne yapsın analiz yapma sentez yapma elisiyormud eski su sistemle okuduk analizinin mi eksik sentezimi z mi yormayın cocuklari da eski sistemle geçin artik ogretme lerde herşeyi veli ye bırakıyor sen niye ogrey en oldun o zaman yeterrrrr

Yorumu gönderen: semire akman, 16.12.2016, 13:20 (UTC):
tarih 16.12.2016 .saat.16.07.ben hiç okula gitmedim biraz kendi çabamla öğrendim.ve.daha sonra halk den mezun oldum ama hahlada eksik yazıyorum lütfen bana yardımcı olunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

MİNİMİNİBİRLERİM
 
Reklam
 
***** mini mini birler *****
 


Miniminibirlerim sitemize hoşgeldiniz.

**************************

2008-2009 eğitim öğretim yılının mini mini birleri okula başladı. Hepsine güzel, başarılı bir yıl diliyoruz.

**************************

ÖNEMLİ !!! ANA SAYFANIN EN ALT BÖLÜMÜNDE YAZAN BİLGİLERİ MUTLAKA OKUYUN...

**************************

1.sınıf öğrencilerinin öğrendikleri ve öğrenecekleri tüm konuları içeren (el yazısı harfleri , okuma yazma ve matematik videoları ) videolar eklenmiştir.

**************************

El yazısı ile hazırlanmış Okuma Videoları bölümümüze yeni okuma videoları eklenmiştir.

**************************
Sitemizin güncellenmiş hali için miniminibirlerim.com 'u ziyaret edebilirsiz. İzleyemediğiniz videoları ve el yazısı çalışma kağıtlarını miniminibirlerim.com da bulabilirsiniz.
**************************

Tekerlemeler bölümümüz yenilenmiştir.

**************************

Etkinlik ve Sunu İndir bölümlerimiz açılmıştır.

**************************

Çocuklarınıza öğrendiği konuları bol bol tekrar yaptırmayı unutmayın.

**************************

Sitemizin bazı sayfalarını doğru görüntüleyebilmek için el yazısı fontunu bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

**************************

mini mini birler artık okumayı yazmayı öğrendiler. (2007-2008 )

ÖĞRENCİLERİME
 

 
MİSYONUMUZ
 
miniminibirlerim.tr.gg sitesi olarak misyonumuz okula başlayan mini mini birlerimizin ilk okuma yazma öğretimi ve matematik dersi çalışmalarında velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmaktır. Sitemizde ilk okuma yazma öğretimi görsel videolarla desteklenerek sunulmuştur. Matematik dersinin 1. sınıf konularının önemli bir bölümü gene görsel videolarla youtube paylaşım sistemi üzerinden sitemizde paylaşıma sunulmuştur. Sitemiz telif haklarına ve emeğe saygılı olmayı prensip edinmiştir. Başka sitelerden yapılan alıntı ve eklemelerde kaynak belirtmeye özen gösterilmiştir. Sitemiz üzerinde paylaşılan yazı ve eserlerin tüm hakları aksi belirtilmediği sürece sitemize aittir. El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
11 Ekim'den bugüne kadar sitemizi 1225303 ziyaretçi (3328121 klik) ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=